Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN CHRISTIANSPORT

Navn, hjemsted og formål

§ 1

1.1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Christiansport.

1.2. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

§ 2

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 292 Amagerbros Kvarter, beliggende Amagerbrogade 2/Amagerfælledvej 3.

Medlemmer

§ 3

3.1. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventu­elt tillæg. Hvert medlem kan kun have én lejlighed og er forpligtet til at bebo lejligheden, jfr. dog § 11.

Indskud

§ 4

4.1. Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders boligafgift, således som denne er fastsat ved stiftelsen.

4.2. Indskuddet skal betales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto.

4.3. Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 14 godkendes for andel og lejlighed.

Hæftelse

§ 5

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jfr. dog stk. 2.

5.2. For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller hånd­pant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

5.3. Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forplig­telse efter stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget lejlig­heden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Andel

§ 6

6.1. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

6.2. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

6.3. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

6.4. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbe­viset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Boligaftale

§ 7

7.1. Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om lejlighedens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Boligafgift

§ 8

8.1. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

8.2. Som almindeligt depositum indbetales beløb svarende til 2 måneders bolig­afgift. Andelshavere, der er indtrådt ved foreningens stiftelse, betaler dog ikke noget depositum.

Vedligeholdelse

§ 9

9.1. Andelshaveren har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesar­bejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

9.2. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fri­stens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 21.

Forandringer

§ 10

10.1. Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelov­givningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes.

10.2. Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelsen stille krav om normal forsvarlig udførelse af arbejdet: Udskiftning af køkken, indret­ning af bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, udvidelse af el-in­stallation og tilsvarende sædvanlige forandringer.

Fremleje

§ 11

11.1. En andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrel­sens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrel­sen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremle­jemålet.

11.2. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

Husorden

§ 12

12.1. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fast­sætte regler for husorden, husdyrhold m.v.

12.2. Husdyrhold er ikke tilladt i ejendommen, bortset fra husdyr der holdes inden døre såsom hamstrer, fugle, kaniner og katte.

Overdragelse

§ 13

13.1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller eller samtidig med overdragelsen flytter ind i lejligheden. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives.

13.2. Fortrinsret til at overtage andel og lejlighed gives i nedenstående rækkefølge:

Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt fraflytningen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller andelshaveren indstiller en nærtstående, der i forvejen bebor lejligheden, eller en person, med hvem han er beslægtet i lige op- og nedstigende linie, eller søskende. En andelshaver har først ret til at bytte sin bolig til en bolig udenfor foreningens ejendom, når andelshaveren har været medlem af andelsboligforeningen i mindst 2 år og boet i ejendommen i mindst 2 år.
Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrel­sen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstil­lingsretten til den således ledigblevne lejlighed.
Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Hver andelshaver har til enhver tid ret til at have én person ind­stillet til ventelisten. Rækkefølgen er fastsat på foreningens ordi­nære generalforsamling den 21/4 1986 svarende til lodtrækningen den 5/11 1983. Ønsker man ikke at udnytte retten, bliver man stående på listen i den vedtagne rækkefølge. Når en andelshaver har udnyttet sin ret, rykker den pågældende andelshaver nederst på listen. Nytil­komne andelshavere går allernederst på listen og rykker derefter op efter samme regler som gamle medlemmer. Andelshaveren har ret til på den ordinære generalforsamling at ændre navnet på den indstillede person på listen. Hvis andelshaveren ikke ændrer navnet på den ind­stillede person, fortsætter denne med at være indstillet. Man kan kun ændre eller få indføjet et navn på den ordinære generalforsam­ling.
Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

Pris

§ 14

14.1. Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter neden­stående retningslinier.

Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelenes pris og prisstigning fastsættes under hensyntagen til værdien af foreningens ejendom og andre akti­ver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Den vedtagne pris og prisstigning har virkning for overdragelser der aftales efter den generalforsamling, hvor andelens pris og prisstigning fastsættes.
Værdien af forbedringer i lejligheden ansat til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slita­ge.
Værdien af inventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelses­pris, alder og slitage. Bortset fra inventar, der er særligt tilpas­set eller installeret i lejligheden, skal køber dog frit kunne nægte at overtage inventar.
Såfremt lejlighedens vedligeholdelsestilstand er usædvanlig mangel­fuld, kan bestyrelsen beregne et prisnedslag under hensyn hertil.
14.2. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

14.3. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrel­sen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en arkitekt udpeget af An­delsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Skønsmanden skal ved besig­tigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen speci­ficeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel an­delshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal forde­les mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

Fremgangsmåde

§ 15

15.1. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgå­else skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesum­mens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbed­ringer og inventar. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skrift­ligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om pris­fastsættelse og om straf.

15.2. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

15.3. Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

15.4. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere beretti­get til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

15.5. Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inven­tar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

§ 16

16.1. I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restan­cen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigti­ges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigti­ges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af for­eningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med regler­ne i § 21 om eksklusion.

§ 17

17.1. Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

Dødsfald

§ 18

18.1. I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægte­fælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejlig­heden.

18.2. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til andre nærtstående, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og dernæst til personer, der var be­slægtede med den afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie, samt til personer, som af den afdøde andelshaver over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overtagelsen skal godkendes.

18.3. Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfal­det. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter regler­ne i § 15.

Samlivsophævelse

§ 19

19.1. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller ligesom ved ophævelse af sam­livsforhold i øvrigt, er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

Opsigelse

§ 20

20.1. Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13-19 om overførsel af andelen.

Eksklusion

§ 21

21.1. Såfremt et medlem ikke betaler et eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, eller groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for forening­ens virksomhed eller andre medlemmer, eller i forbindelse med overdragel­se af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen.

21.2. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der forholdes som bestemt i § 17.

Generalforsamling

§ 22

22.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

22.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt god­kendelse af årsregnskabet.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
Forslag.
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt.
22.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

22.4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der skrives referat af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, og at referatet udsendes senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse til administrator og til samtlige andelsmedlemmer. Med referat fra ordinær generalforsamling skal følge ájour-førte ventelister vedrørende § 13, stk. 2.2. og 2.3.

Indkaldelse m.v.

§ 23

23.1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinære generalforsamlinger om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

23.2. Forslag, som ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være forman­den i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

23.3. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kom­mer til behandling.

23.4. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myn­dig nærtstående, der bebor lejligheden sammen med andelshaveren. Admini­strator og revisor har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

23.5. Hver andel giver to stemmer. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærtstående, der bebor lejligheden sammen med andelshaveren, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt.

Flertal

§ 24

24.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller forening­ens opløsning. Dog skal altid mindst 1/3 af foreningens medlemmer være til stede.

24.2. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det ind­byrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 40%, kan kun vedtages på en generalforsam­ling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalfor­samlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget ende­ligt vedtages med mindst 2/3 flertal uanset, hvor mange der er mødt.

24.3. Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, over for hvem andelshaverne hæfter solidarisk.

24.4. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige medlemmer. Er der ikke mindst 3/4 af samtlige medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er et flertal på mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der ind­kaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal uanset, hvor mange der er mødt.

Dirigent m.v.

§ 25

25.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

25.2. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

Bestyrelse

§ 26

26.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

26.2. Beslutning om optagelse af realkreditlån kan træffes af bestyrelsen, såfremt lånet er tilbudt til hel eller delvis indfrielse af pantegæld (omprioritering), og medlemmerne ikke hæfter personligt for lånet.

Bestyrelsesmedlemmer

§ 27

27.1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmel­se. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

27.2. Som bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige nærtstående, såfremt de bebor en lejlighed sam­men med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.

27.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. På den stiftende gene­ralforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer dog kun for et år. Bestyrel­sessuppleanter vælges for et år ad gangen.

27.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder supple­anten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmed­lemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Møder

§ 28

28.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

28.2. Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet under­skrives af hele bestyrelsen.

28.3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Tegningsret

§ 29

29.1. Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i for­ening.

Administration

§ 30

30.1. Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator.

30.2. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

Regnskab

§ 31

31.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regn­skabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regn­skabsåret er kalenderåret.

31.2. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet.

Revision

§ 32

32.1. Generalforsamlingen vælger en statsaut. revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 33

33.1. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Opløsning

§ 34

34.1. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

34.2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. april 1983 med rettelser foretaget:

Den 27. marts 1984 på ordinær generalforsamling (§ 12).
Den 9. december 1985 på ekstraordinær generalforsamling (§ 22 stk. 4).
Den 21. april 1986 på ordinær generalforsamling (§ 13, stk. 2 pkt. 3).
Den 29. april 1993 på ordinær generalforsamling (§ 16 stk. 1).
Den 25. april 1994 på ordinær generalforsamling (§ 13 stk. 2 nr. 1).
Den 25. april 1996 på ordinær generalforsamling (§ 16, stk. 1 og 2).
Den 28. april 1998 på ordinær generalforsamling (§ 14 stk. 1 litra 1).
Den 26. april 2005 på ordinær generalforsamling (§ 6, § 15, § 16, § 26).
Den 22. september 2005 på ekstraordinær generalforsamling (§ 13, stk. 2, litra 1).
Den 25. april 2006 på ordinær generalforsamling (§ 12, stk. 2, § 14, stk. 1, litra1).